TIN TỨC

95/UBKT-CĐCS (Ngày 04/3/2022) v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi gói hỗ trợ Covid-19 và chăm lo cho đoàn viên và NLĐ…