TIN TỨC

Biểu mẫu kèm theo Công văn 65/CĐCS-CSPL (Ngày 20/02/2023) Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam