TIN TỨC

Biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 663/HD-CĐCS (Ngày 04/11/2022) Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028