TIN TỨC

Biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 613/HD-CĐCS (Ngày 14/10/2022) Hướng dẫn quy trình nhân sự để bầu cử BCH, UBKT tại Đại hội công đoàn các cấp và bầu BTV, các chức danh Công đoàn tại kỳ họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028