TIN TỨC

Các dự thảo kèm theo Công văn số 784/CĐCS (Ngày 21/12/2023) v/v đóng góp ý kiến các dự thảo và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Hội nghị BCH lần thứ Ba, khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028