TIN TỨC

Danh mục hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo Công văn 778/CĐCS (Ngày 22/12/2022) v/v thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028