TIN TỨC

Dự thảo kèm theo Công văn 770/CĐCS (Ngày 19/12/2022) v/v góp ý tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 12, khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023