TIN TỨC

File thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền theo công văn số 512/CĐCS-TGNC (Ngày 24/8/2023) v/v thực hiện tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028