ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

HOÀNG XUÂN LỢI

Chủ tịch

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU