ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

LÊ CHÍ TRƯỜNG

Chủ tịch

LÊ VĂN TIẾN

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU