ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Chủ tịch

ĐOÀN THỊ HOA

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU