ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Sơn La

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

VÕ ĐỨC TRƯỜNG

Chủ tịch

LÒ THỊ LẢ

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU