ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

HUỲNH THỊ YẾN LOAN

Chủ tịch

NGUYỄN PHI HÙNG

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU