ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần VRG Phú Yên

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRẦN TẤN CƯỜNG

Chủ tịch

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU