ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRẦN THỊ HỒNG

Chủ tịch

LỄ HỮU TÙNG

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU