ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

MAI VĂN PHÁP

Chủ tịch

TRẦN NHẬT UYÊN

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU