ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRƯƠNG NGỌC SƠN

Chủ tịch

ĐỖ THỊ THOA

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU