VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Biểu mẫu

Nội dung Đơn vị Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 575/CĐCS (Ngày 20/9/2023) v/v cung cấp thông tin để xây dựng danh bạ điện tử

104 20/09/2023
05/10/2023
img img

Biểu mẫu kèm theo Thông báo số 543/TB-CĐCS (Ngày 08/9/2023) Thống kê học sinh, sinh viên đậu đại học đạt điểm cao và học giỏi, vượt khó năm học 2022-2023

78 08/09/2023
24/09/2023
img img

File thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền theo công văn số 512/CĐCS-TGNC (Ngày 24/8/2023) v/v thực hiện tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

71 24/08/2023 img

Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 470/CĐCS (Ngày 24/7/2023) v/v rà soát báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách tại các đơn vị

38 24/07/2023
31/07/2023
img img

Biểu mẫu kèm theo 209/CĐCS (Ngày 11/4/2023) v/v lập hồ sơ Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028

0 11/04/2023 img

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 296/CĐCS (Ngày 17/5/2023) v/v báo cáo số liệu công tác tổ chức 06 tháng đầu năm 2023

0 17/05/2023 img

Phụ lục kèm theo Công văn số 330/CĐCS (Ngày 24/5/2023) v/v xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn” năm 2023

0 24/05/2023 img img

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 295/UBKT (Ngày 17/5/2023) v/v báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023

0 17/05/2023 img img

211 HD CDCS 11.4.2023

0 img img

Biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 663/HD-CĐCS (Ngày 04/11/2022) Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

0 img img

Biểu mẫu kèm theo Công văn 65/CĐCS-CSPL (Ngày 20/02/2023) Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

0 16/01/2023 img img

Dự thảo kèm theo văn bản số 11/CĐCS (Ngày 05/1/2023) v/v góp ý dự thảo lần thứ 3 Báo cáo trình Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, NK 2023-2028

0 img img
Lượt tải:0
Biểu mẫu
img img