TIN TỨC

04/TB-CĐCS (Ngày 04/01/2021) v/v tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng), Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022