TIN TỨC

102/CĐCS-TGNC (Ngày 03/3/2023) v/v đính chính phần phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền Đại hội Công đoàn