TIN TỨC

155/CĐCS-CSPL (Ngày 04/4/2022) v/v góp ý sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể ngành năm 2019