TIN TỨC

1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn