TIN TỨC

232/CĐCS-TGNC (Ngày 11/5/2021) v/v báo cáo số liệu phục vụ sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam