TIN TỨC

240/CĐCS-TGNC (Ngày 28/4/2022) v/v đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19