TIN TỨC

244/CĐCS-TGNC (Ngày 17/5/2021) v/v vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ mua bảo hiểm xe máy gây quỹ công đoàn