TIN TỨC

280/CĐCS-ToC (Ngày 25/5/2021) v/v thống kê CBCNVCLĐ tham gia ứng cử và trúng cử Hội đồng nhân dân các cấp