TIN TỨC

288/CĐCS-TGNC (Ngày 25/5/2021) v/v một số biện pháp cấp bách phòng, chồng dịch Covid-19 tại nơi sản xuất tập trung đông công nhân lao động