TIN TỨC

351/CĐCS (Ngày 06/6/2022) v/v cử cán bộ tham gia lớp Đại học phần Công đoàn do LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức