TIN TỨC

393/CĐCS-TC (Ngày 17/8/2021) v/v lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn cơ sở