TIN TỨC

433/TB-CĐCS (Ngày 04/7/2023) Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, khoá VIII, NK 2018-2023