TIN TỨC

44/CĐCS (Ngày 03/02/2023) v/v chuẩn bị hồ sơ và thời gian tổ chức duyệt Đại hội Công đoàn các đơn vị