TIN TỨC

468/CĐCS-CSPL (Ngày 24/9/2021) v/v triển khai “Gói an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19