TIN TỨC

470/CĐCS (Ngày 24/7/2023) v/v rà soát báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách tại các đơn vị