TIN TỨC

479/CĐCS-TGNC (Ngày 08/10/2021) v/v quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng