TIN TỨC

513/CĐCS-CSPL (Ngày 24/8/2023) v/v Báo cáo tình hình lao động, công đoàn tại các dự án ở Lào, CPC