TIN TỨC

544/QĐ-CĐCS (Ngày 09/9/2022) Quyết định v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Công đoàn Cao su Việt Nam tiến tới đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam