TIN TỨC

550/CĐCS-TGNC (Ngày 04/11/2021) v/v hướng dẫn chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch Covid-19