TIN TỨC

581/CĐCS-CSPL&QHLĐ v/v Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ và sửa đổi, bổ sung của quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 của TLĐ