TIN TỨC

606/CĐCS (Ngày 06/10/2023) v/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023