TIN TỨC

612/CĐCS (Ngày 14/10/2022) v/v dừng bổ sung BCH, BTV Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022