TIN TỨC

62/CĐCS (Ngày 18/01/2024) v/v bắt buộc tham gia lớp đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn năm 2024