TIN TỨC

635/CĐCS-ToC (Ngày 17/12/2021) v/v thống nhất kết quả xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021