TIN TỨC

767/CĐCS (Ngày 19/12/2022) v/v hoàn thiện hồ sơ khen thưởng TLĐ và Công đoàn CSVN