TIN TỨC

823/CĐCS-ToC (Ngày 31/12/2020) v/v đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020