TIN TỨC

Dự thảo kèm theo văn bản số 11/CĐCS (Ngày 05/1/2023) v/v góp ý dự thảo lần thứ 3 Báo cáo trình Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, NK 2023-2028