TIN TỨC

Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 470/CĐCS (Ngày 24/7/2023) v/v rà soát báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách tại các đơn vị