TIN TỨC

Phụ lục kèm theo Công văn số 330/CĐCS (Ngày 24/5/2023) v/v xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn” năm 2023