TIN TỨC

Tuyên truyền giáo dục

Ngày 05/4, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04 – HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 01/5/2021).

Theo đó, tập trung các nội dung:

1. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.

3. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam – tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Về các hoạt động, cấp Trung ương: Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong chương trình sáng kiến vượt khó, phát triển.

Song song, xây dựng và phát sóng phóng sự “Giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành cùng đất nước”, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Ở cấp Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như: Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, ngày hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn của ngành, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Trong tổ chức hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động 1/5 gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại ngành và địa phương; có những hình thức cụ thể nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại các cấp, các ngành, doanh nghiệp.

ĐẶNG LỢI

NGUỒN: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/tuyen-truyen-giao-duc-thi-dua-khen-thuong-3576/ky-niem-135-nam-ngay-quoc-te-lao-dong-(01.5.1886-01.5.2021)-tuyen-truyen-lam-sau-sac-hon-vai-tro-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-576241.tld