TIN TỨC

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2021-2026.

Nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 57-KH/BTGTW ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam mới đây đã ban hành Kế hoạch thực hiện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Các tập thể, cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hóa -Thể thao”

Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và sự chuyển biến rõ rệt về hành động của hệ thống Công đoàn Việt Nam, của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để đoàn viên, người lao động phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống tài liệu, tư liệu học tập và làm theo Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương, thi đua trong học tập, lao động, công tác của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích xây dựng các mô hình, điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động.

Căn cứ vào Kế hoạch, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, chú trọng khen thưởng người đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác, học tập và các tập thể nhỏ.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Kết luận số 01 vào tháng 10 năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01 theo tiến độ của Trung ương; kết hợp biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

B.D (BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ)

Công đoàn Cao su Việt Nam đã ban hành kế hoạch 655/KH-CĐCS ngày 22/12/2021 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2021-2026