TIN TỨC

Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan TLĐLĐVN và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐLĐVN năm 2024

Chi tiết Thông báo tuyển dụng xem: tại đây

Phiếu đăng ký tuyển dụng tải: tại đây

Từ khoá: